• تیتر خبر25 / مرداد / 2016

  مرمریت جوشقان قالی

  نام سنگ :     سنگ مرمریت جوشقان قالی
  نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه دولومیتی
  استان : اصفهان
  شهرستان : جوشقان قالی

  مرمریت کوه کبود هفتومان خور

  نام سنگ :     سنگ مرمریت کوه کبود هفتومان خور
  نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
  استان : اصفهان
  شهرستان : آخور

  مرمریت صورتی حسین آباد خور

  نام سنگ :     سنگ مرمریت صورتی حسین آباد خور
  نام علمی سنگ : پکستون دولومیتی
  استان : اصفهان
  شهرستان : خور

  مرمریت سنگاب خور و بیابانک

  نام سنگ :     سنگ مرمریت سنگاب خور و بیابانک
  نام علمی سنگ : گرینستون
  استان : اصفهان
  شهرستان : خور و بیابانک

  مرمریت بازبنده نائین

  نام سنگ :     سنگ مرمریت بازبنده نائین
  نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه دولومیتی
  استان : اصفهان
  شهرستان : نائین

  گرانیت طامه

  نام سنگ :     سنگ گرانیت طامه
  نام علمی سنگ : میکرو دیوریت
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  گرانیت قرمز گل آباد نائین

  نام سنگ :     سنگ گرانیت قرمز گل آباد نائین
  نام علمی سنگ : توف با ترکیب ریوداسیت
  استان : اصفهان
  شهرستان : آنائین

  گرانیت گدار سیاوش

  نام سنگ :     سنگ گرانیت گدار سیاوش
  نام علمی سنگ : میکرو دیوریت
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  گرانیت بغم اردستان (شاهمرادی)

  نام سنگ :     سنگ گرانیت بغم اردستان (شاهمرادی)
  نام علمی سنگ : گابرو
  استان : اصفهان
  شهرستان : اردستان

  گرانیت بغم اردستان

  نام سنگ :     سنگ گدانیت بغم اردستان
  نام علمی سنگ : گابرو
  استان : اصفهان
  شهرستان : اردستان

  گرانیت اوره

  نام سنگ :     سنگ گرانیت اوره
  نام علمی سنگ : میکرو دیوریت
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  گرانیت الهی

  نام سنگ :     سنگ گرانیت الهی
  نام علمی سنگ : میکرو دیوریت
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  سنگ ۱ چینی لایبید

  نام سنگ :     سنگ ۱ چینی لایبید
  نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  سنگ ۲ چینی لایبید

  نام سنگ :     سنگ ۲ چینی لایبید
  نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  تراورتن ورگوران

  نام سنگ :     سنگ تراورتن ورگوران
  نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
  استان : اصفهان
  شهرستان :

  معادن سنگ استان اصفهان