• تیتر خبر29 / اسفند / 2016
    مشخصه های فنی این سیستم نیز مانند سیستم فری- فلو واید رولرز کانوایر می باشد و تنها فرق آن جایگزینی رولرهای بلند سرتاسری بجای غلتکهای عریض می باشد. در این سیستم محصول بدون نیاز به پالت قابل انتقال می باشد.
    فری فلو لانگ رولرز کانوایر چیست؟